Menu
0

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL ACTIVE MAMA

Active Mama


KvK 59991011


Amsterdam


[email protected]

[email protected]

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens herroepingsrecht. 


2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op 
afstand aangaat met webwinkel Active Mama. 


3. Dag: kalenderdag. 


4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel Active Mama in staat stelt informatie 
die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van 
opgeslagen informatie mogelijk maakt. 


5. Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand. 


6. Webwinkel Active Mama: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt. 


7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel Active Mama, op afstand tot stand 
gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem. 


8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit 
van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 


2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van webwinkel Active Mama en op elke tussen webwinkel Active Mama en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand. 


2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van webwinkel Active Mama aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. 
De gegevens die van de consument worden gevraagd, worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling. De gegevens die zijn afgegeven door een consument worden alleen gebruikt voor interne statistieken. Gegevens voor statistieken zijn niet persoonlijk herleidbaar.

3. Webwinkel Active Mama bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat webwinkel Active Mama deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden. 


4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat webwinkel Active Mama, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. 


3. Herroepingsrecht

1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.

2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. 


3. Indien consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan webwinkel Active Mama te melden. Webwinkel Active Mama verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht. 


4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan webwinkel Active Mama geretourneerd te worden, conform de door webwinkel Active Mama ver- strekte duidelijke en redelijke instructies. 


5. In geval van herroeping komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument. 


6. Na herroeping dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 
bepaalde. 


7. Webwinkel Active Mama vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na 
herroeping. 


4. Uitsluiting Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

a. die door webwinkel Active Mama tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 


b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 


c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 


d. die snel kunnen bederven of verouderen; 


e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop webwinkel Active Mama geen 
invloed heeft; 


f. voor losse kranten of tijdschriften; 


g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 


5. Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan webwinkel Active Mama kenbaar heeft gemaakt. 


2. Webwinkel Active Mama zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn 
is overeengekomen. Webwinkel Active Mama zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering. 


3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan 
vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel Active Mama zal bij ontbinding de van consument 
ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden. 


4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde. 


6. Klachten en Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen webwinkel Active Mama en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 


2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij webwinkel Active Mama. 


3. Bij webwinkel Active Mama ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal webwinkel Active Mama hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten. 


7. Persoonsgegevens 

De gegevens die benodigd zijn om de bestelling te verwerken worden opgeslagen op het beveiligde platform van Lightspeed. Mocht je jouw gegevens willen verwijderen dan kan dit via een email aan de klantenservice.

Algemene voorwaarden voor Achteraf Betalen


A. AchterafBetalen


De consument die gebruik maakt van Achteraf Betalen heeft te maken met onderstaande voorwaarden.

1. Consument is woonachtig in Nederland en heeft als klant van Active Mama producten afgenomen met een 
factuur -en afleveradres in Nederland; 


2. Consument is 18 jaar of ouder; 


3. Om de financiële risico’s van deze betaaloptie te beperken, wordt de bestelling van de consument getoetst bij 


Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Active Mama de aanvraag voor achteraf

betalen accepteert. Indien dit niet het geval is, zal worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen

4. Consument verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van het verzoek om achteraf 
te betalen, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming de gegevens te verwerken en online de gegevens van de consument te toetsen bij Focum Commerce B.V. zodat Active Mama de consument direct kan laten weten of de aanvraag van de consument is geaccepteerd. 


5. Consument is verplicht Active Mama op de hoogte te stellen van iedere adres of-en e-mailwijziging. Zolang er geen e-mail en/of adreswijziging is ontvangen door Active Mama wordt de consument geacht op het laatste adres woonachtig te zijn. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en-of e-mail wijziging blijft u gehouden het openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via het mailadres van Active Mama, [email protected] worden doorgegeven of schriftelijk t.n.v. de klantenservice van Active Mama. 


6. Consument verklaart dat deze geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering. bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder cu- ratele bent gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, surseance van betaling of een onder curatele stelling. 


B. Wijze van betalen

1. Active Mama heeft de afhandeling van de betaling van de consument uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd ontvangt u namens Buckaroo (in opdracht van Active Mama) naast de digitale factuur, kort daarna van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de e-mail met de betaalkoppeling staat aangegeven hoe de consument (na ontvangst van de goederen) de factuur dient te betalen. 


2. Consument erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van de consument aan Active Mama en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/ of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Active Mama hetgeen ook als zo- danig door de consument als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel na- mens Active Mama wordt erkend. 


3. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe de consument (na ontvangst van de goederen) de factuur dient te betalen. Voor het gemak van de consument ontvangt deze van Buckaroo ook een e-mail met een betaalkoppeling, waarmee de factuur ook betaald kan worden. Betaal altijd op tijd volgens de instructie die op de factuur staan of via de e-mail met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt de consument incassokosten die inrekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn. 


4. Voor het ontvangen van de e-mail met betaalkoppeling is het belangrijk dat de consument een correct e-mail adres opgeeft. Indien de consument geen correct e-mail adres opgeeft, ontvangt de consument ook geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. De consument dient een e-mail adres op te geven dat op juistheid is te controleren, alsmede de ontvangst van een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo. 


C. Betalingsvoorwaardenenbetaaltermijn

1. Het door de consument verschuldigde bedrag voor de aankopen dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn. 


2. Indien de consument niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft be- taald is de consument zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 


3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Active Mama het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) inrekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten, dient de consument het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen. 


4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door op juistheid gecontroleerde e-mail adres. De consument ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling, Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat de consument verantwoordelijk is voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten. 


5. Indien de consument ondanks de sommatie en-of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag, alsmede incassokosten ) betaalt, dan draagt Active Mama één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens de consument (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins over aan Focum Commerce B.V, 


6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. is de consument naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van vol- doening buiten rechte (buitenrechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na over- dracht zal Focum Commerce B.V. contact met de consument opnemen hoe de consument kan betalen en is en blijft gehouden aan het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. 


7. Na overdracht van de vordering is de consument verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat de consument verplicht is tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van de consument heeft ontvangen, wordt de consument geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bek- ende adres en blijft de consument gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kan de con- sument vinden op de website www.achterafbetalen.nl. 


8. Indien de consument niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevonden hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van de consument voor achteraf betalen. 


Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze webshop kun je het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, voorgaande bestellingen bekijken of op een later moment jouw betaling afronden.

Registreren

Recent toegevoegd

Je hebt geen artikelen in jouw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis