Grootste assortiment
Gratis retourneren
Achteraf betalen
The Feedback Company
Inloggen0

END OF SUMMER SALE! Alle items 50% korting!

END OF SUMMER SALE! Alle items 50% korting!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL ACTIVE MAMA

Active Mama


KvK 59991011

Amsterdam

[email protected]

[email protected]

 

Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens herroepingsrecht.

Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met webwinkel Active Mama.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel Active Mama in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand.

Webwinkel Active Mama: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel Active Mama, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem. 


Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van webwinkel Active Mama en op elke tussen webwinkel Active Mama en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van webwinkel Active Mama aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. De gegevens die van de consument worden gevraagd, worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling. De gegevens die zijn afgegeven door een consument worden alleen gebruikt voor interne statistieken. Gegevens voor statistieken zijn niet persoonlijk herleidbaar.

Webwinkel Active Mama bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat webwinkel Active Mama deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat webwinkel Active Mama, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht 

Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.

Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

Indien consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan webwinkel Active Mama te melden. Webwinkel Active Mama verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan webwinkel Active Mama geretourneerd te worden, conform de door webwinkel Active Mama ver- strekte duidelijke en redelijke instructies.

In geval van herroeping komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

Na herroeping dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 
bepaalde.

Webwinkel Active Mama vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping.

Uitsluiting Herroepingsrecht 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

die door webwinkel Active Mama tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop webwinkel Active Mama geen invloed heeft;

voor losse kranten of tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Levering 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan webwinkel Active Mama kenbaar heeft gemaakt.

Webwinkel Active Mama zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Webwinkel Active Mama zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel Active Mama zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Klachten en Geschillen 

Op overeenkomsten tussen webwinkel Active Mama en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij webwinkel Active Mama.

Bij webwinkel Active Mama ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal webwinkel Active Mama hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

Persoonsgegevens 

De gegevens die benodigd zijn om de bestelling te verwerken worden opgeslagen op het beveiligde platform van Lightspeed. Mocht je jouw gegevens willen verwijderen dan kan dit via een email aan de klantenservice.

 

Algemene voorwaarden voor achteraf betalen met Riverty

Betalingsvoorwaarden Riverty

Acceptatie- en betalingsvoorwaarden Arvato Finance B.V. handelend onder de naam Riverty

Versie 3.0, mei 2018.

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op je bezoek aan deze website, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice Riverty.

 Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1.  Je hebt een bestelling geplaatst en hebt gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (Riverty) van Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam Riverty (hierna “Riverty”).   Je keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via Riverty mag betalen. De winkelier en Riverty behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van je gegevens.

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijg je zo mogelijk direct online te zien en daarbij of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kun je hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. Je kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Riverty.

1.3.  Riverty kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van je aanvraag om te betalen met Riverty, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met Riverty. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van Riverty indien je kiest voor betalen met Riverty. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dien je tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee je Riverty gaat betalen (in geval van éénmalige machtiging); 

1.5.  Om te kunnen betalen met Riverty moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;

Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen.

Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die jou rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.

De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan jou toestaat om achteraf te mogen betalen;

Door het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing Riverty, geef je uitdrukkelijk toestemming je gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat Riverty op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of je aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;

Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met Riverty de uit je bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan Riverty te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1.  Je keuze om te betalen met de achteraf betaalservice Riverty van Riverty houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan Riverty. Dat betekent dat je na acceptatie door Riverty uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan Riverty. Riverty stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien je aan een ander dan aan Riverty betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan Riverty in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan Riverty te Heerenveen.

2.2.  Riverty behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door jou niet te restitueren. De retourvoorwaarden van de webwinkel zijn altijd leidend.

2.3.  Indien je kiest voor de achteraf betaalservice Riverty in combinatie met automatische incasso machtig je Riverty uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra je verzoek om te betalen via Riverty is geaccepteerd en je via de standaard Europese incasso gaat betalen, sturen wij je een vooraankondiging, waarin wij je incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijg je 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van Riverty ga je akkoord met de termijn van 5 dagen.

2.4.  Riverty is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.

2.5.  Riverty is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

 Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.

3.2.  Indien je hebt gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dien je zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van je rekening, kan Riverty kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het Riverty niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan jou hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan Riverty eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

Je betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Riverty ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

Je bent verplicht Riverty op de hoogte te stellen van iedere (e-mail)adreswijziging. Zolang Riverty geen adreswijziging heeft ontvangen, word je geacht gevestigd te zijn op het laatst bij Riverty bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per e-mail of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o Riverty, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met Riverty betaal je alleen de kosten van je telefonieaanbieder.

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2.   Indien je binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt Riverty aan jou een herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt Riverty aan jou een (tweede) schriftelijke herinnering en zal Riverty het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en Riverty aan jou een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

6.3.   Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is Riverty gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door Riverty verzonden betalingsherinneringen en zal Riverty alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan jou in rekening brengen. Riverty is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat Riverty in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

6.4.   Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door jou gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

Riverty respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. Riverty verwerkt persoonsgegevens om je identiteit te bevestigen, te toetsen of je achteraf kunt betalen, om administratieve redenen, om fraude tegen te gaan, om een risico-toetsing te doen, ter voorkoming van witwassing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect herleidbaar is naar jou. 

Onderstaand vind je voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die Riverty mag verwerken:

Contactinformatie: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer

Betaalinformatie: factuurgegevens, rekeningnummer

Financiële informatie: negatieve betaalhistorie, WSNP-melding

Informatie over goederen/diensten: details over je bestelling

Historische informatie: je bestelhistorie bij Riverty

Wij hergebruiken de gegevens die je eerder aan ons verstrekt hebt en mogen deze informatie delen met een kredietreferentieagentschap en anti-money laundering screening bedrijven ten behoeve van het toetsen van je kredietwaardigheid, een risicotoetsing en ter bevestiging van je identiteit alvorens je gebruik kunt maken van Riverty.

Als je eerder gebruik hebt gemaakt van de diensten van Riverty, kan er informatie van je zijn opgeslagen om bijvoorbeeld administratieve redenen. Waar mogelijk zal Riverty deze informatie gebruiken om je identiteit te bevestigen en om het gebruik van Riverty te versimpelen. Riverty maakt gebruikt van elektronische communicatie (e-mail, sms) om in contact met jou te komen. Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die Riverty van je heeft, correctie van deze gegevens en verwijdering ervan. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar [email protected].

 

Je persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan de webshop waar je besteld hebt (om administratieve redenen) en autoriteiten of andere overheidsinstellingen wanneer Riverty hier toe verplicht wordt gesteld. Riverty mag eveneens je persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Arvato Financial Solutions Group. 

Riverty is eindverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en verwijst naar haar privacy statement voor een volledige beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens door Riverty. Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden, ga je tevens akkoord met het privacy statement.

Artikel 8 Cookies

Riverty gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op je harde schijf worden geplaatst en die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van Riverty. Dit maakt het mogelijk om je computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Afhankelijk van je instellingen kan je internetbrowser automatisch cookies accepteren. Je kunt je browserinstellingen op elk moment wijzigen en ook de website van Riverty gebruiken zonder cookies.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

8.1.  Riverty kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Riverty is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2.  Indien Riverty, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van Riverty en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Rekening

Jouw Active Mama account

Voor al je andere vragen

Social media

Active Mama ook op social media

8,3Review LogoWij scoren een 8,3 op Feedback Company

Active Mama

Amsterdam
Nederland Bekijk op Google Maps

NL001734190B51
59991011

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »